Podmínky používání a GDPR

Podmínky používání webových stránek Bethome.cz a GDPR

I. Charakter webu, provozovatel a podmínky používání

1. Bethome.cz je informační web určený pro příznivce sportovního kurzového sázení. Nabízí volné informace na sportovní zápasy.

2. Zodpovědnou osobou za tvorbu a provozovatele informačního webu Bethome.cz je vlastník webové adresy (dále jen označení “Provozovatel”).

3. Tyto podmínky užití upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele, návštěvníků a registrovaných uživatelů (dále jen označení “Návštěvník”) související s využíváním jejího obsahu, funkcí a bezplatného či úplatného služeb v poradenství tipů na sportovní zápasy či dostihy. Provozovatel a uživatelé stránky a služeb budou dále v těchto podmínkách označeni jako “Smluvní strany”.

II. Obecná ustanovení

1. Využití jakékoliv nebo všech funkcí nebo služeb nabízených Provozovatelem na Bethome.cz , stejně jako informací, materiálů a odkazů, které obsahuje, je předmětem podmínek používání. Není-li Provozovatelem písemně sjednáno jinak, podmínky požívání tvoří celý vztah mezi Provozovatelem a Návštěvníkem v jeho využívání Bethome.cz .

2. Využití Bethome.cz se řídí podmínkami používání stránky Bethome.cz . U Návštěvníka, který si prohlédl Bethome.cz , tedy Návštěvník začal stránky užívat, se předpokládá, že četl, pochopil a souhlasil s tím, že je vázán podmínkami užití, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního aktu.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit, přidat, ukončit, změnit a/nebo doplnit tyto podmínky používání, pokud to bude považovat za vhodné.

4. Provozovatel doporučuje, aby Návštěvník pravidelně a pečlivě četl obsah těchto stránek. Využíváním Bethome.cz Návštěvník souhlasí s tím, že je vázaný podmínkami používání i jejími posledními úpravami, bez ohledu na to, jestli si je těchto úprav vědom.

5. Provozovatel není povinen ověřovat, že všichni Návštěvníci používají Bethome.cz podle posledních aktualizovaných podmínek užití. Aktuální verzí podmínek užití je ta, která je zveřejněna na Bethome.cz .

6.  Web Bethome.cz může být využívána pouze k zákonným účelům. Použití webu k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na Bethome.cz nebo jejím prostřednictvím, který je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právy jakékoliv třetí strany, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) použití  Bethome.cz k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na Bethome.cz nebo jejím prostřednictvím, který porušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, který je obscénní, škodlivý pro nezletilé osoby, jehož podstatou je nezákonný čin nebo obtěžování, který je hanlivý nebo urážlivý, který porušuje jakékoliv právo na soukromí nebo ochranu údajů, je podvodný nebo porušuje jakýkoliv zákon.

7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zveřejněné informace, tipy a obsah, který zveřejnily třetí strany. Návštěvníci webu jsou sami zodpovědni za své použití zveřejněné informace, tipy a obsah. Provozovatel doporučuje ověřovat si informace zde uvedené také u jiných zdrojů.

8. V případě zneužití stránek Bethome.cz si Provozovatel vyhrazuje právo zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít registraci na jméno Návštěvníka. Provozovatel si vyhrazuje právo podat žalobu na Návštěvníka na základě vlastního uvážení.

III. Webové stránky třetích stran

1. Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoliv kontakt s třetími stranami po prohlížení Bethome.cz, ať už zamýšlený, či neúmyslný, a jakýkoliv následek z toho vyplývající jsou naprosto nezávislé na Provozovateli, a že Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv dohody nebo očekávání a další následky, které vyplývají, ať už přímo, či nepřímo, z tohoto kontaktu.

2. Žádný nárok nebo spor, který může nastat mezi Návštěvníkem a třetí stranou, nebude v žádném případě zahrnovat Provozovatele.

3. Třetí strany, včetně třetích stran inzerujících na Bethome.cz, nemají přístup k osobním údajům Návštěvníka ani k jiným údajům, které Návštěvník mohl sdělit Provozovateli.

IV. Neaktivní registrace a možnost blokace registrace

1. Pokud si Návštěvník zřídil registraci a předplatné u webu Bethome.cz, ale nemá v termínu uhrazeno předplatné na další období dnem připsáním částky na účet Provozovatele, vyhrazuje si Provozovatel právo uzavřít registrace s okamžitou platností a bez předchozího upozornění bez náhrady.

2. Každý Návštěvník je oprávněn využít jakékoliv nebo všech funkcí nebo služeb nabízených Provozovatelem na stránce Bethome.cz pouze prostřednictvím jedné registrace a tuto je oprávněn využívat pouze Návštěvník, který registraci zřídil. V případě, že Provozoval zjistí nebo bude mít oprávněně za to, že je konkrétní registrace užívána vedle Návštěvníka i jinými osobami, je Provozovatel oprávněn registraci bez dalšího zablokovat a zamezit dalšímu přístupu do “PRO” sekcí Bethome.cz. V takovém případě je Provozovatel je oprávněn požadovat po Návštěvníku, který porušil tyto podmínky užití, úhradu souvisejících nákladů a škod Provozovatele.

V. Duševní vlastnictví

1. Bez předchozího písemného povolení od Provozovatele nejsou Návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat nebo měnit cokoliv z obsahu Bethome.cz.

2. Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Provozovatel a jakákoliv jiná strana oprávněná jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto poruší.

VI. Typ vztahu, porušení podmínek používání, dodržování zákonů

1. Tyto podmínky používání nejsou určené ke vzniku jakéhokoliv partnerství, zastoupení nebo společného podniku mezi Provozovatelem a Návštěvníkem.

2. Pokud Návštěvník nedodrží kterékoliv z ustanovení podmínek užití, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že Návštěvník přímo nebo nepřímo neplní některé z ustanovení podmínek užití, Provozovatel si vyhrazuje právo všemi dostupnými prostředky a dle vlastního uvážení zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít účet registrovaný na Návštěvníkovo jméno a ponechává si právo podat žalobu na Návštěvníka podle vlastního uvážení.

3. Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště nebo kde jsou rezidenty. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti Návštěvníkovi přijme jakýkoliv úřad v souvislosti s používáním Bethome.cz.

VII. Vyloučení odpovědnosti

1. Tímto se stanovuje, že Provozovatel nedává žádný slib či záruku (explicitní ani implicitní), že obsah webu je přesný a/nebo vhodný pro jiný účel než ke stanovení takových podmínek, které nemohou být podle platného práva výslovně vyloučeny.

2. Návštěvník používá  Bethome.cz zcela na své nebezpečí. Web Bethome.cz nejsou stránky hazardního charakteru a nabízejí pouze informace třetích stran, která v aplikaci analyzuje. Provozovatel Bethome.cz neposkytuje žádné hazardní služby, a proto nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, ani není součástí žádné hazardní transakce. Sázkové kursy SK, které jsou uváděny na webu, jsou součástí informací a obsahu na Bethome.cz .

3. Provozovatel nezaručuje, že používání Bethome.cz bude plně vyhovovat Návštěvníkovi, že je zcela bezpečná a prosta chyb, že je pravidelně aktualizována, že jakýkoliv nedostatek v softwaru je pravidelně opravován, že služby jsou nepřerušované, že Bethome.cz je bez virů nebo chyb, že je kontinuálně v provozu, že informace a funkce na ní jsou spolehlivé nebo že jakékoliv další informace a funkce na Bethome.cz jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na web Bethome.cz, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů v jejich rozsahu, pokud jsou místní zákony použitelné.

4. Web Bethome.cz může obsahovat odkazy a reference na stránky/reklamy/obsah třetích stran. Ty jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu Návštěvníka a nevyplývá z nich odpovědnost Provozovatele za informace, ani souhlas s nimi, které nesou tyto stránky/reklamy/obsah. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, přímo vyjádřenou ani předpokládanou, ohledně přesnosti nebo dostupnosti obsahu nebo informací, textových či obrazových, které nejsou pod jeho doménou. Provozovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných stránkách, a nijak se nevyjadřuje ke kvalitě, bezpečnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti takového softwaru.

5. Provozovatel neposkytuje garanci za zveřejňované a poskytované tipy. Stránky Bethome.cz  mají informativní charakter a pokud Návštěvník využije poskytované informace a tipy pro vlastní potřebu a vlastní sázky, tak nese Návštěvník za toto své jednání a rozhodnutí plnou zodpovědnost Návštěvník.

6. Provozovatel není odpovědný za žádné ztráty nebo škody, ať už přímé, či nepřímé, které Návštěvník nebo třetí strana mohli utrpět v důsledku používání webu Bethome.cz, včetně, ale nikoliv jen těchto, škod způsobených obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční ztrátou.

7. Provozovatel není odpovědný za výhry nebo prohry na webových stránkách třetích stran, které jsou důsledkem použití informací zobrazených na webu Bethome.cz.

8. Bez omezení obecné platnosti předchozích ustanovení se neuznává ani nepřijímá odpovědnost za mj. následující události:

a) chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, vyšší moc a/nebo další podobné chyby;

b) porušení pravidel Provozovatele;

c) trestné činy;

d) sdělení od Provozovatele v jakékoliv formě;

e) žaloby a/nebo jiné právní prostředky;

f) ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku použití Bethome.cz , jejího obsahu nebo jakéhokoliv odkazu;

g) ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku změn, pozastavení nebo přerušení chodu Bethome.cz ;

h) nelegální použití Bethome.cz nebo jejího obsahu jakoukoliv osobou, nebo závadou, opomenutím nebo jakýmkoliv faktorem mimo naši kontrolu;

i) jakékoliv použití Bethome.cz třetí stranou, která vstoupí do stránek s registrací (PRU) vyžadujících přihlášení a heslo za použití Návštěvníkova přihlašovacího jména a hesla;

j) v případě nesrovnalostí ve službách a dalších funkcích nabízených Bethome.cz v důsledku virů či chyb, neboť se to týká všech parametrů, které tvoří Bethome.cz, žádné škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;

k) jakýkoliv nárok vyplývající ze škod způsobených Návštěvníkem kvůli obsahu jakéhokoliv materiálu zveřejněného jiným Návštěvníkem nebo třetí stranou, který neautorizoval Provozovatel webu Bethome.cz .

VIII. GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

1.  Bethome.cz respektuje soukromí všech stran při prohlížení a jiném používání Bethome.cz. Návštěvníky a zavazuje se chránit jejich soukromí. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, Bethome.cz shromažďuje a používá “osobní údaje” (definovány níže) vztahující se k Návštěvníkům, aby mohla poskytovat služby nabízené Bethome.cz. Správce osobních údajů je totožný s osobou provozovatele stránek

2.  Bethome.cz neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází web. Bethome.cz  ovšem po Návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, které Bethome.cz  nabízí po registraci – Uživatelské jméno a email adresa. Za takových okolností Bethome.cz bude chtít po Návštěvníkovi předchozí souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů Návštěvníka. Při registraci bude Bethome.cz chtít po Návštěvníkovi, aby zadal svou přihlašovací emailovou adresu a heslo. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby Bethome.cz mohla jejich osobní údaje shromažďovat. Bethome.cz ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.

3. Návštěvníci, kteří  udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.

4. Web Bethome.cz neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá, ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje Bethome.cz .

5. Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost provozovatele Bethome.cz sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám (např. policie, soud, apod.).

6. Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si Bethome.cz  vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.

7. Bethome.cz  si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se k webu třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.

8. Pro lepší administraci webu a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro celkové použití, může Bethome.cz  automaticky zaznamenávat IP adresy všech Návštěvníků a stránky, které si každý Návštěvník prohlédl.

9. “Cookie” je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. Bethome.cz  používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou, a stále využívat služeb poskytovaných Bethome.cz . Takové odmítnutí ovšem může způsobit, že funkce na Bethome.cz , které na cookies závisí, nebudou fungovat správně, nebo nebudou fungovat vůbec. Návštěvníci by si měli najít v nápovědě svého browseru instrukce, jak cookies zakázat.

10. Provozovatel Bethome.cz přijal různá opatření, technická i organizační, aby pomohl ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Provozovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.

11. Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou (registrace) ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě zrušení registrace Návštěvníka budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.

12. Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Bethome.cz  obsahuje odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků. Bethome.cz  není odpovědný za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví z webu Bethome.cz , nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.

13. Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů Bethome.cz  je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na náš email info@bethome.cz

Platnost “Podmínky používání a GDPR” od 1.10.2019

Bethome.cz